SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI®
 1. Splošne določbe

Nagradno igro/giveaway organizira podjetje VITA, MARKETING, TRGOVINA IN ŠPORT, TREBNJE D.O.O., STUDENEC 24, 8210 TREBNJE (v nadaljevanju Organizator). Nagradna igra/giveaway poteka od 20.11.2019 (12.00) do 24.11.2019 do 24:00 ure. Izbor/žreb bo potekal 26.11.2019.
Nagradna igra/giveaway se organizira z namenom promocije blagovne znamke Smith.

 1. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri/giveaway-u lahko sodeluje fizična oseba, ki:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • je izpolnil vse potrebne korake za sodelovanje (všečkal @smithslovenija in @koala_ski_boot_lab,
 • je z izpolnitvijo vseh pogojev potrdil seznanjenost in sprejemanje pravil nagradne igre/giveaway-a

V nagradni igri/giveaway-u ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo v primeru njihovega sodelovanja v nagradni igri/giveaway-u in v primeru izžrebanja katere od teh oseb, izločeni, žrebanje te nagrade pa bo v roku treh delovnih dni od seznanitve s temi okoliščinami ponovljeno.
 

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo uporabniki na naslovu:
https://www.instagram.com/koala_ski_boot_lab/
Uporabniki sodelujejo tako, da sledi/follow-a strani @smithslovenija in @koala_ski_boot_lab.
 

 1. Opis nagrad

– 3 x SMITH kapa
Potek žrebanja
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanem e-naslovu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno. Izžrebani nagrajenec bo o nagradi obveščen tako, da se bo njihovo ime objavilo na
https://www.instagram.com/koala_ski_boot_lab/
https://www.instagram.com/smithslovenija/
Obvestilo se ga bo tudi preko zasebnega sporočila.
Za izvedbo nagradne igre/giveaway-a in nadzor nad njegovim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija, ki so predstavniki organizatorja nagradne igre.
 

 1. Prevzem nagrad

Nagrade so predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. (odvisno od vrednosti, do 42€ niso predmet obdavčitve)
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri/giveaway-u sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. Če nagrajenec v 14 dneh po obvestilu za prevzem nagrade, nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. Če se nagrajenec v roku 14 dni po prejemu obvestila ne bo odzval pomeni, da se nagradi odpoveduje.
 

 1. Ostalo

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro/giveaway-om in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba. Organizator nagradne igre/giveaway-a hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre/giveaway-a. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.
  

 1. Odgovornost in reklamacije

Organizator nagradne igre/giveaway-a ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi prišlo zaradi napak pri internetnih povezavah. Organizator nagradne igre/giveaway-a ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika in ne prevzema odgovornosti za morebitno začasno nedelovanje Instagram profila Smith Slovenija in Koala Ski boot. Vsem sodelujočim v nagradni igri sta zagotovljeni podpora in pomoč.
 

 1. Reševanje pritožb in končne določbe

Vse morebitne spore, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Organizator nagradne igre/giveaway-a lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradni igri/giveaway-u. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje.
 

 1. Seznanjenost s pravili nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri/giveaway-u, na Instagram strani SMITH Slovenija in Koala Ski boot sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre/giveaway-a in jih sprejemajo ter se z njimi v celoti strinjajo.
 
Trebnje, 19.11.2019